News

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

1. Introducere și context legal

Gestionarea corectă a deșeurilor, indiferent de natura acestora, reprezinta una dintre cele mai mari provocări ale lumii contemporane. Luând în considerare creșterea anuală a cantităților de deșeuri și efectele pe care acestea le au asupra mediului înconjurător, se pune un accent tot mai mare asupra acestei problematici în strânsă legătură cu calitatea vieții, sub cele trei aspecte: ecologic, economic și social. Conform Ordonanței de Urgență nr. 92/2021, articolul 44

(1) Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.

(3) Programul prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina de internet a persoanei juridice şi se transmite anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării. Construcţia unei viziuni durabile asupra gestionării deşeurilor impune luarea în considerare a “modelului natural”, respectiv al modului potrivit caruia are loc, în sistemele ecologice naturale, procesarea reziduurilor rezultate din activitatea organismelor vii. În natură, “deşeurile” generate de organismele vii sunt reintegrate în circuitele bio-geo-chimice naturale prin procese de descompunere şi „reciclare” care stau la baza dezvoltării unor noi lanţuri trofice, adică a unui întreg lanţ de compartimente (grupuri de organisme) care procesează această materie în scopul autosusţinerii energetice.

Altfel spus, natura îşi utilizează propriile “deşeuri” ca surse de energie în procesul de menţinere şi dezvoltare a componentelor sale. În sistemele socio-economice (dominate de om), cea mai mare pondere a deşeurilor au fost şi continuă să fie considerata neutilizabila, principala preocupare legată de gestionarea acestora fiind identificarea soluţiilor de eliminare. Pe fondul scăderii/alterării continue a resurselor naturale precum şi a necesităţii conservării acestora (în principal a celor de natură biologică) este necesar să re-evaluăm opţiunile privind gestionarea deşeurilor de origine antropică, în sensul creşterii gradului de valorificare a acestora şi de reducere drastică a cantităţilor care necesită eliminare. În acest sens, trebuie aplicată ierarhia deșeurilor cu accent pe prevenire generării deșeurilor, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea și valorificarea în timp ce depozitarea deşeurilor trebuie interpretată ca ultimă opţiune disponibilă care corespunde celui mai ridicat nivel de pierdere şi alterare a resurselor. Valorificarea energetică a deşeurilor de ambalaje cu putere calorică se realizează, în primul rând, în fabricile de ciment care sunt autorizate pentru coincinerarea deşeurilor. În anul 2007 s-a implementat la firma SC ZES Zollner Electronic SRL Sistemul de Management de Mediu care se bazează pe standardul SR EN ISO 14001. Standardul stabileşte cerinţele pentru un sistem de management de mediu care să permită unei organizaţii să dezvolte şi să implementeze o politică şi obiective care iau în considerare cerinţele legale şi informaţii despre aspectele semnificative de mediu. Scopul general al acestui standard este acela de a susţine protecţia mediului şi de a preveni poluarea, în echilibru cu necesităţile socio-economice. Unitatea declară pe proprie răspundere că va implementa şi va susţine un sistem de management de mediu conform cerinţelor din standard (Certificat ISO 14001:2015). Sistemul este supus periodic unor metode şi proceduri documentate care stabilesc dacă Sistemul de Management de mediu corespunde criteriilor de audit pentru mediu. Un sistem integrat de management reprezintă o abordare managerială logică sistematică, ceea ce permite luarea de decizii strategice şi operaţionale optime care iau în considerare toate aspectele esenţiale ce conduc la funcţionarea eficientă a unei organizaţii, atât din punct de vedere al calităţii cât şi al protecţiei mediului şi securităţii ocupaţionale.

2. Ierarhia deşeurilor

Prin procesul de colectare a deșeurilor înțelegem atât sortarea, repartizarea pe materiile prime ce pot fi valorificate sau reutilizate, cât și depozitarea și transportul către centrele de tratare. Astfel, acest pas ce contribuie semnificativ la ușurarea gestionării deșeurilor prin eficientizarea procedurilor de valorificare, reciclare sau eliminare. Problematica gestionării deșeurilor este una dintre provocările pentru operatorii economici și autoritățile românești. Având în vedere creşterea anuală a cantităților de deșeuri și îngrijorarea pe care aceasta o produce comunității, se pune un accent tot mai mare asupra problematicii deșeurilor în relație cu calitatea vieții, sub toate cele trei aspecte: ecologic, economic și social. Prin OUG 92 din 19.08.2021 a fost transpusă Directiva 2018/851/UE privind regimul deșeurilor și care prevede ierarhizarea deșeurilor, dupa cum urmează:

a) prevenirea;

b) pregătirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică;

e) eliminarea.

Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune in pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Economii importante pot fi realizate prin intermediul unor măsuri de reducere a costurilor, dar în mod frecvent îmbunătăţirile de mediu cer noi tehnologii, iar procesul implică un efort financiar mai mare. Acest proces de creştere a productivităţii având o valoare de intrare minimă reprezintă de fapt un mecanism de optimizare. Luând în considerare tendinţele şi cerinţele actuale din domeniul protecţiei mediului întreprinderile pot concluziona foarte bine că o abordare mai cuprinzătoare a costurilor legate de mediu în cadrul planificării investiţiilor şi a procesului decizional se poate dovedi benefică din punct de vedere comercial. Cantităţile de deşeuri continuă să crească, în ciuda măsurilor propuse şi implementate până în prezent, datorită printre altele şi proiectării produselor care presupun o cantitate semnificativă de ambalaje de vânzare şi transport, ceea ce indică faptul că nu se pune suficient accent pe reducerea cantităţilor de deşeuri generate sau a celor eliminate. În acest sens, se incurajează dezvoltarea unui nou concept: ”proiectarea ecologică”, care are ca principal rol cel de a imbunătăţi performanţa ecologică a unui produs de-a lungul ciclului de viaţă, considerând toate etapele de la producere, la utilizare şi generare de deşeu (de la materia primă, producţie, ambalare, transport şi distribuţie, instalare / utilizare, intreţinere, scoatere din uz şi generare deşeu), integrând aspectele ecologice in fiecare din aceste etape.

Activitatea de gestionare a deșeurilor include următoarele :

• colectarea;

• transportul;

• valorificarea;

• eliminarea deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor operații și îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora.

În ierarhia opţiunilor de gestionare a deşeurilor, inclusă atât în reglementările UE cât şi în cele naţionale, recuperarea reprezintă o prioritate aflată înaintea eliminării prin depozitare. Măsurile necesare trebuie planificate astfel încât să se ajungă la cea mai eficientă metodă de recuperare şi reciclare, ţinând cont de tipurile de deşeuri, de sursele de deşeuri şi de compoziţia diferită a deşeurilor.

3. Prevenirea generării deşeurilor

Prevenirea este cea mai bună soluţie posibilă pentru mediu, din moment ce resursele nu s-au pierdut încă iar efectele negative asupra mediului asociate cu managementul deşeurilor, nu mai apar.

Prevenirea se referă la măsurile luate pentru reducerea:

• cantității de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora;

• impactul negativ al deșeurilor generate asupra mediului și sănătății populației;

• conținutul de substanțe nocive ale materialelor și produselor. Dacă evitarea producerii de deșeuri nu este întotdeauna posibilă, atunci trebuie minimizată cantitatea de deșeuri generată prin reutilizare, reciclare și valorificare energetică.

Astfel, colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificării acestora contribuie la reducerea cantității de deșeuri ce sunt eliminate prin depozitare.

4. Principii strategice şi opţiuni de gestionare a deşeurilor

Principiile care stau la baza activităţilor de gestionare:

• Principiul protecţiei resurselor primare este formulat în contextul mai larg al conceptului de „dezvoltare durabilă” şi stabileşte necesitatea de a minimiza şi eficientiza utilizarea resurselor primare, în special a celor neregenerabile, punând accentul pe utilizarea materiilor prime secundare;

• Principiul măsurilor preliminare se referă la aplicarea stadiului existent de dezvoltare tehnologică în corelaţie cu cerinţele pentru protecţia mediului şi cu măsuri fezabile din punct de vedere economic;

• Principiul prevenirii stabileşte o ierarhie în activităţile de gestionare a deşeurilor, ierarhie care situează pe primul loc evitarea generării deşeurilor, minimizarea cantităţilor, tratarea în vederea valorificării şi în vederea eliminării în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea populaţiei;

• Principiul poluatorul plăteşte, corelat cu principiul responsabilităţii producătorului şi cel al responsabilităţii utilizatorului stabileşte necesitatea creării unui cadru legislativ şi economic adecvat, în aşa fel încât să fie acoperite costurile de gestionare a deşeurilor;

• Principiul substituţiei subliniază nevoia de a înlocui materiile prime periculoase cu materii prime nepericuloase, pentru a evita generarea deşeurilor periculoase;

• Principiul proximităţii, corelat cu principiul autonomiei, stabileşte că deşeurile trebuie tratate sau eliminate cât mai aproape posibil de locul unde au fost generate;

• Principiul subsidiarităţii stabileşte ca responsabilităţile să fie alocate la cel mai scăzut nivel administrativ faţă de sursa de generare, dar pe baza unor criterii uniforme la nivel regional şi naţional;

• Principiul integrării stabileşte că activităţile de gestionare a deşeurilor fac parte integrantă din activităţile social-economice care le generează; Ierarhia deșeurilor se aplică în calitate de ordine a priorităţilor, în cadrul legislaţiei şi a politicilor în materie de prevenire a gestionării deşeurilor în următoarea ordine descrescătoare a priorităţilor: Prevenirea – măsuri luate înainte ca o substanţă, material sau produs să devină deşeu, prin care se reduc: cantităţile de deşeuri (inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora) impactul negativ al deşeurilor generate asupra sănătăţii populației şi asupra mediului, conţinutul de substanţe periculoase în materiale şi produse.

Pregătirea pentru reutilizare – operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin care produselor sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate, fără alte operaţiuni de pre-tratare.

Reciclarea deşeurilor – operaţiuni de valorificare prin care materialele sunt transformate în produse, materii prime sau substanţe, fiind folosite în acelaşi scop pentru care au fost concepute sau în alt scop. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere; Alte operaţiuni de valorificare, cum ar fi valorificarea energetică (recuperarea de energie din tratarea termică a deşeurilor) – operaţiuni care au drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop, sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv; Eliminarea deşeurilor (în principal prin depozitare).

5. Colectarea deşeurilor

Scopul colectării deşeurilor este colectarea acestora în locul în care sunt produse în mod organizat şi rentabil, pentru a preveni poluarea mediului şi a permite reutilizarea şi reciclarea unei cantităţi cât mai mari. Reciclarea deşeurilor face să scadă cererea de materii prime primare şi cel mai adesea utilizarea materiilor prime secundare este mai puţin costisitoare decât a celor primare. În ceea ce priveşte colectarea selectivă, prima acţiune necesară este identificarea tipurilor de containere utilizabile pentru colectarea selectivă la surse a deşeurilor şi, de asemenea, a modului de etichetare sau marcare a acestora. O alternativă la valorificarea materială (reciclarea) este recuperarea energiei conţinute de deşeuri. Acest lucru poate duce la beneficii semnificative de mediu, în special pentru materialele care au o putere calorică mare. De exemplu, comparativ cu operaţia de depozitare, o tonă de deşeuri de lemn incinerate aduc estimativ o economie de emisii de gaze cu efect de seră de 0,5 - 3 tone CO2 echivalent/tonă de deşeu dacă acesta este incinerat.

5.1 Colectarea deşeurilor pe categorii în cadrul unităţii este motivată de următoarele:

• Îndepărtarea deşeurilor periculoase;

• Îndepărtarea deşeurilor reciclabile sau valorificabile;

Reducerea cantiţăţii de deşeuri destinate depozitării în depozitele de deşeuri;

• Asigurarea datelor cerute de către autorităţi. În cadrul firmei colectarea deșeurilor se face în mod selectiv, posibilitatea valorificării acestora este în permanenţă îmbunătățită.

O mai bună gestionare a deşeurilor poate contribui la:

• îmbunătăţirea eficienţei resurselor - economisirea energiei şi reducerea consumului de materiale prin intermediul deşeurilor prevenirea, reutilizarea, reciclarea şi recuperarea de energie din surse regenerabile;

• protejarea sănătăţii angajaților prin gestionarea în condiţii de siguranţă a substanţelor potenţial periculoase;

• protejarea ecosistemelor (soluri, ape subterane, emisiile în aer).

5.2 Obiectivele privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje

Obiectivele privind valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje ce trebuie atinse la nivel national începând cu 01.09.2013: valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje.

5.3 Modalități de colectare a deșeurilor Colectarea și transportul deșeurilor în fabrica din Satu Mare se fac cu ajutorul tractorului electric. În fiecare hală de producție există mai multe stații unde se oprește tractorul electric. Din aceste stații, în funcție de programul stabilit, deșeurile de carton, plastic, folie, rame PCB, deșeuri amestecate, deșeuri periculoase, sunt preluate în remorcile atașate de tractor și sunt transportate către punctele de depozitare temporară. Prin această metodă de colectare a deșeurilor se reduce distanţa şi timpul de deplasare al angajaţilor către punctele de colectare a deșeurilor, dar se reduce și numărul punctelor de depozitare ale deșeurilor și în același timp riscul contaminării sau al declanșării incendiilor.

Depozitarea temporară a deșeurilor menajere și a ambalajelor de hârtie, plastice, rame PCB se face în prescontainere. Prin această modalitate volumul de deșeuri este redus semnificativ, se reduc costurile de depozitare, se eficientizează depozitarea deșeurilor, se reduce numărul de transporturi astfel contribuind la protecția mediului înconjurător, după care acestea sunt predate către operatori economici autorizati în vederea valorificării.

5.4 Gestionarea eficientă a hârtiei/cartonului

• Folosirea cu precădere a documentelor în format electronic;

• Arhivarea documentelor în format electronic;

• Scanare în loc de printare documente și e-mail-uri pe format de hârtie;

• Printarea pe cât posibil: față - verso;

• Reutilizarea foilor de hârtie ca ciorne (unde este posibil);

• Predarea selectivă a deșeurilor de hârtie și carton către agenți economici autorizați în domeniul reciclării.

5.5 Gestionarea eficientă și reducerea ambalajelor din materiale plastice/hârtie/metal/carton

• Evitarea achiziționării de echipamente/materiale supraambalate;

• Evitarea articolelor de unică folosinţă pentru servirea meselor sau pentru curăţenie și utilizarea articolelor care se pot spăla şi refolosi;

• Amplasarea optimă și utilizarea recipienților pentru colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje realizate pe amplasament.

• Atunci când se achiziţionează materiale de întreţinere, apă, sucuri etc îmbuteliate , compania trebuie să încurajeze furnizorii să aplice principiul schimbării ambalajelor vechi (cutii,bidoane, sticle, borcane, navete, etc.), în scopul reducerii la maximum şi chiar din fazele iniţiale ale generării gunoiului.

• Ambalajele de carton în care ajung materiile prime și care corespund criteriilor de împachetare, vor fi reutilizate pentru ambalarea produselor finite cabluri, care urmează să fie livrate către clienți;

• Deșeurile de ambalaje pentru transport – paleți din lemn și plastic – sunt refolosite pentru livrarea produselor. Paleții rupți, considerați deșeuri sunt refolosiți la livrarea mărfii pentru transportul cutiilor de carton. Din paleții mari, rupți se taie partea ruptă, astfel paleții mici obținuți, pot fi folosiți pentru transportul produselor finite;

• La predarea deșeurilor de solvenți, vopsele și lacuri, adezivi și cleiuri, respectiv lichide apoase de spălare se vor refolosi acele ambalaje plastice și metalice în care au fost păstrate initial aceste materiale, înainte ca ele să devine deșeuri periculoase;

5.6 Gestionarea eficientă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, tuburi fluorescente, baterii/acumulatori

• Utilizarea unor echipamente și corpuri de iluminat economice și cu durată de viață mai lungă (de ex. Becuri economice, becuri LED);

• Utilizarea acumulatorilor reincarcabili in locul bateriilor;

• Întreținerea corespunzătoare a echipamentelor de lucru asigurându-se parametrii optimi de funcționare în vederea reducerii consumului de energie și resurse naturale.

• Întocmirea și respectarea unui program de mentenanță pentru a asigura buna funcționare a echipamentelor pentru o durată de timp cat mai îndelungată

• Mentenanța utilajelor și echipamentelor pentru prelungirea duratei de utilizare;

• Achiziționare de echipamente cu o durată medie de funcționare mai mare, ținând cont de consumul de energie, utilizarea echipamentelor electrice în parametrii optimi conform instructiunilor de la producator.

5.7 Instruirea angajaților

• Prevenirea generării deșeurilor și necesitatea reutilizării produselor și a prevenirii și colectării selective a deșeurilor;

• Utilizarea corectă a recipientelor pentru colectarea selectivă

• Conștientizarea și sporirea atenției în ceea ce privește impactul deșeurilor asupra mediului și responsabilitatea fiecărei persoane

Respecatea procedurilor și intrucțiunilor interne privind colectarea, sortarea, depozitarea, gestionarea selectivă și predarea catre firmele specializate a deșeurilor rezultate.

• Respectarea modului de predare a deșeurilor pentru prevenirea generării deșeurilor periculoase, deoarece de multe ori la deșeuri periculoase - hârtii de șters, materiale absorbante, sunt aruncate și acele deșeuri care nu sunt considerate ca fiind periculoase, datorită faptului că acestea nu sunt contaminate cu substanțe periculoase.

• Stabilirea responsabililor de colectarea, depozitarea și predarea deșeurilor Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate în urma activității firmei este inclus si in programul de mediu și energie.

6. Soluție propusă

6.1 Gestionarea eficientă a deșeurilor din ambalaje

Reducerea cantitatii de deseu de ambalaje de lemn si plastic prin reutilizarea paletilor rupti 120x80 cm, partile rupte vor fi indepartate, astfel paletii mici obtinuti, de dimensiuni 80x80 cm, respectiv 40x80 cm vor putea fi folositi la transportul produselor finite ambalate in cutii de carton. Prin utilizarea acestor paleti de dimensiuni reduse se poate optimiza incarcarea marfii in mijloacele de transport mici, de tip microbuz.

Reducerea cantității de deșeu de ambalaj carton din punctul de lucru Păulești, prin reutilizarea ambalajelor de carton în care sunt achiziționate materiile prime și care corespund criteriilor de împachetare, pentru ambalarea produselor finite cabluri, care urmează să fie livrate către clienți, În vederea reducerii cantității de deșeuri de ambalaje plastice și metalice, colectarea selectivă se va eficientiza prin amenajarea punctelor noi de colectare pentru pet-uri și doze de aluminiu.

6.2 Gestionarea eficientă a deșeurilor

Depozitarea temporară a deșeurilor metalice (feroase / neferoase) și a altor deșeuri precum cabluri, sticlă, corpuri de iluminat, tuburi fluorescente se face în gitterbox-uri amplasate în diferite zone din cadrul Zollner Parc Industrial.

Pentru reducerea numărului de puncte de depozitare temporară, pentru reducerea numărului de transporturi către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, dar și pentru o mai bună organizare și delimitare a punctului de depozitare a acestor tipuri de deșeuri, se va înființa o nouă platformă de colectare.

Predarea deșeurilor se va realiza de către reprezentații fiecărei unități organizatorice conform unui program bine stabilit.

6.3 Gestionarea eficientă a bateriilor

Bateriile pot reprezenta o sursă periculoasă de căldură, scântei și incendiu dacă nu sunt pregătite corespunzător pentru depozitare si transport.

Pentru a reduce riscurile pe care le reprezintă depozitarea bateriilor nedeteriorate, dar și a celor defectuoase, se va achiziționa un container echipat corespunzător și a cărui instrucțiuni de ambalare se bazează pe instrucțiunea de ambalare ADR P909 cu scopul "Baterii cu litiu pentru eliminare" și ADR P908, "Baterii litiu-ion deteriorate/defectuoase".

Containerul pentru baterii este dotat cu aproximativ 30 de litri de material de umplere din vermiculită, legături pentru cabluri, saci interiori pentru bateriile cu litiu defecte, dar și autocolant cu pictograma mărfurilor periculoase 9A.

7. Concluzie

Se cunoaște faptul că deșeurile sunt o sursă importantă de emisii de dioxid de carbon, reciclarea acestora fiind metoda de reducere a emisiilor evacuate în atmosferă. Prin reciclare se diminuează considerabil depozitarea deșeurilor la gropile de gunoi care nu doar că poluează masiv mediul, dar creează și o imagine dezolantă a orașelor, influențând în mod negativ sănătatea celor care locuiesc în preajma lor. De asemenea reciclând, poluanții eliberați de obicei în apă și aer prin depozitarea deșeurilor la gropile de gunoi, se diminuează considerabil și se reduc emisiile de gaze cu efect de seră din atmosferă.