Conformitatea materialelor

Conformitatea materialelor cuprinde, în principiu, toate reglementările legale și chiar și cele specifice clientului ale substanțelor în produse.

Sustenabilitate prin transparența materialelor utilizate

Toate prevederile relevante sunt cuprinse în directiva noastră privind interdicția și declararea conținutului de substanțe. Această directivă ne sprijină pe noi și pe furnizorii noștri la utilizarea responsabilă și ecologică a substanțelor și a produselor în dezvoltare, producție, utilizare și eliminarea deșeurilor. Directiva folosește la garantarea unui nivel ridicat de protecție pentru sănătatea oamenilor și mediului înconjurător cu obiectivul unei dezvoltări sustenabile. Aceasta se aplică, în special, pentru toți furnizorii Zollner Elektronik AG indiferent de țara lor de livrare.

Reglementările care ne privesc pe noi și clienții noștri, precum și furnizorii noștri

Directiva privind interdicția și declararea conținutului de substanțe

Cu această directivă reglementăm conținutul de substanțe interzise și supuse obligației de declarare în produse și astfel obligațiile de informare rezultate. Incluse în această reglementare sunt substanțele auxiliare și consumabile, atât timp cât acestea rămân în produs sau trebuie clasificate ca substanță periculoasă, precum și ambalajele și materialele de transport, în măsura în care acestea sunt livrate împreună cu produsul către clienți. Această directivă include și seturile de reguli legale specifice pieței sub formă de specificație.

Directiva privind interdicția și declararea conținutului de substanțe

Directiva RoHS (2011/65/UE)

Această directivă RoHS reglementează utilizarea substanțelor încadrate ca periculoase în aparate electrice și electronice. De la intrarea ei în vigoare în anul 2006 au fost afectate următoarele 10 substanțe:

Din 22.07.2019 sunt interzise și substanțele DEHP, BBP, DBP și DIBP conform RoHS prin anexa (2015/863/EU „RoHSIII“). Deoarece conform REACH acestea erau interzise deja din 21.02.2015, nu am fost afectați.

La nivelul produselor finite, între timp sunt afectați practic toți clienții de aceste reglementări. De la această directivă sunt excluși numai clienții din domeniile transportului, aviației și militar, precum și echipamentele pentru instalațiile staționare de mari dimensiuni. Pentru domeniul automotive se aplică directiva privind vehiculele scoase din uz (ELV), care este similară cu RoHS.

La nivelul componentelor există, de asemenea, excepții, printre altele pentru utilizarea plumbului, care, în principiu, sunt valabile pentru toți clienții. În mare parte sunt relevante excepțiile RoHS 6 și 7. Aceste excepții sunt, în principal, făcute pentru rezistențe, semiconductori discreți (diode, tranzistoare) cu curenți mai mari și conectori cu alamă. În domeniul mecanic, accentul este pus pe piesele din alamă, precum și oțelul pentru scule automate cu un conținut de plumb >0,1 %. Aceste excepții au fost prelungite provizoriu în anul 2018 până la 21.07.2021. Prin cererile noi de prelungire, care au fost depuse până la 21.01.2020, termenul limită anterior nu mai este valabil.  O nouă fixare a unui termen este posibilă cel mai devreme după 12 luni de la decizia Comisiei Europene.

Prin restricția utilizării plumbului, la Zollner procesele de lipire au fost schimbate deja din 2006 în lipire fără plumb. Din acest motiv, o mare parte din instalațiile de lipire a trebuit să fie schimbată sau reechipată.

CHINA ROHS

Prin această reglementare se restricționează, în principiu, aceleași 6 substanțe inițiale ale directivei RoHS europene. Deoarece aici nu există însă nicio excepție la nivelul componentelor, de regulă, trebuie să se plece de la premisa că la aparatele electronice există plumb peste valorile limită în materialul omogen al unor componente. Zollner Elektronik AG ia în calcul o durată de utilizare ecologică de minim 25 de ani.

REACH (CE) 1907/2006

Regulamentul (CE) 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice („REACH“)

„REACH“ reprezintă Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. La 1 iunie 2007 a intrat în vigoare Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice („REACH”). Aceasta înseamnă următoarele:

  • Obligația de înregistrare pentru producători și importatori de substanțe chimice în UE
  • Punerea la dispoziție a fișelor tehnice de securitate
  • Obligația de raportare a SHVC (conform listei candidaților), dacă acestea sunt conținute în componente cu mai mult de 0,1%
  • Interzicerea substanțelor după includerea în anexa XIV și expirarea „Sunset date“ (de exemplu, CrVI. CAS 1333-82-0: 21.09.2017).

Lista SHVC-urilor vizate este actualizată de 2 ori pe an și poate fi accesată la următorul link: echa.europa.eu/candidate-list-table

În aceste intervale de timp verificăm relevanța substanțelor noi și informăm prompt clienții noștri în ce măsură ar exista o influență asupra produselor lor.

De la intrarea în vigoare a acestei legislații, Zollner Elektronik AG indică tuturor furnizorilor obligația de informare conform articolului 33 și ia în considerare legislația în contractele cu furnizorii. Toate notificările cu privire la modificări în legătură cu substanțele candidate SVHC sunt înregistrate central, componentele vizate sunt marcate în SAP și clientul este informat prin PCN. În principiu, sunt vizate toate bateriile cu litiu de la SVHC EGDME (CAS: 110-71-4) și releele cu contact CdO de la SVHC CADMIUMOXIDE (CAS 1306-19-0).

La 27.06.2018 plumbul metalic a fost preluat ca substanță nouă în lista SVHC.

Toate produsele cositorite ce conțin plumb și componentele neconforme RoHS conțin, de regulă, plumb peste limitele prevăzute.

De asemenea, toate componentele care solicită o excepție RoHS (de ex. 6c, 7a..) – cu excepția componentelor de sticlă și ceramică (7c-I) – sunt, în principiu, vizate de obligația de raportare conform articolului 33 al directivei REACH. Un accent în domeniul componentelor electronice se află aici la semiconductorii discreți (diode, tranzistoare) cu curenți mai mari și conectori cu alamă. În domeniul mecanic, centrul de greutate se află la piesele din alamă, precum și oțelul pentru scule automate (6a) cu un conținut de plumb >0,1 %.

Pentru înregistrarea componentelor folosim baze de date externe, cu care înregistrăm datele de conformitatea materialului. Mai mult decât atât, folosim datele substanței de la clienții noștri pentru a putea determina influența SVHC din acestea.

Interdicțiile de substanțe rezultate din directiva REACH sunt valabile pentru toate domeniile, spre deosebire de RoHS.

SCIP - Directiva privind deșeurile 2008/98/CE art. 9, alin. 2

Conform directivei UE menționate mai sus și a implementării consecvente în legislația germană privind substanțele chimice conform § 16 f producătorii trebuie să raporteze substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) în produsele lor la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA).

Prin aceasta rezultă o obligație de informare despre substanțele SVHC față de clientul direct pentru furnizarea datelor necesare.

ELV (2000/53/CE) DIRECTIVA PRIVIND VEHICULELE SCOASE DIN UZ

Prin declarația substanțelor conținute trebuie să crească rata de reciclare a vehiculelor scoase din uz.

Pentru clienții din domeniul auto, Zollner întocmește înregistrări IMDS de peste 10 ani. În acest sistem, Zollner și furnizorii tuturor componentelor relevante achiziționate declară conținutul de substanțe al componentelor. De peste 5 ani, sunt luate în considerare și conținuturile de plumb rezidual al componentelor individuale. Prin înregistrările IMDS se garantează concomitent conformitatea cu GADSL (lista substanțelor declarabile în industria auto).

Deja în septembrie 2019 IMDS Steering Committee a decis dezactivarea REC019. Prin aceasta, conform Comitetului director, furnizorii de componente electronice trebuie să întocmească acum o declarație de material completă irevocabil, începând cu 19 mai 2021.

În trecut, indiferent de recomandarea 019, la Zollner componentele care au solicitat excepții ELV (de ex. conținut de plumb rezidual) au fost declarate separat.

Din anul 2020, la proiectele noi relevante se solicită de la furnizorii noștri date complete de material fără aplicarea REC019 și sunt furnizate clienților noștri prin portalul IMDS.

Regulamentul UE POP nr. 2019/1021

Prin Regulamentul delegat 2020/784 de modificare a regulamentului sus-menționat și relevanța astfel asociată a substanței acid perfluorooctanoic (PFOA), care a intrat în vigoare la 04.07.2020, această conformitate legală se află și la Zollner în centrul atenției.

Totuși și aici au fost specificate excepții, ca de exemplu pentru anumite dispozitive medicale, membrane etc., care vor expira la un moment dat ulterior. Prin aceasta este minimizată semnificativ influența directivei asupra noastră și asupra clienților noștri.

Termenele pentru aceste reglementări de excepție, la fel ca termenele pentru excepțiile RoHS, sunt monitorizate de Zollner și sunt anunțate prompt clienților noștri, atât timp cât prin aceasta apare o influență relevantă asupra produselor clienților noștri.

Conflict Minerals - "Dodd-Frank act" & (UE) 2017/821

Exploatarea anumitor minerale în Republic Democrată Congo și în țările învecinate contribuie parțial la încălcări grave ale drepturilor omului și la finanțarea conflictelor violente din această regiune. În anul 2010, Congresul SUA a adoptat o lege, denumită în mod curent „Dodd-Frank Act” (denumirea completă: „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”). Secțiunea 1502 Dodd-Frank Acts, care a fost adoptat de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), obligă companiile listate la bursa din SUA să publice dacă produsele pe care le produc sau care dispun să se producă, conțin „minerale din zone de conflict”, care sunt necesare „pentru funcționalitatea sau producția” acestor produse. „Minerale din zone de conflict” conțin tantal, staniu, tungsten (și minereurile din care provin acestea) și aur, indiferent unde sunt achiziționate, prelucrate sau vândute. Din 01 ianuarie 2021 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2017/821, pentru a stabili obligațiile de diligență în lanțul de aprovizionare pentru importatorii din Uniune ai anumitor materii prime din zone de conflict și zone cu risc ridicat.

Zollner nu achiziționează minerale critice din regiunile afectate al Africii de Est. Așteptăm și de la furnizorii noștri să respecte cerințele Responsible Business Alliance (RBA) și ale ONU, și astfel să fie întreprinse eforturi acceptabile din punctul de vedere al costurilor pentru a achiziționa numai materii prime din surse responsabile ecologic și social.

Pentru a sprijini clienții în acest subiect, Zollner adună informații cu deplină cunoștință și conștiință, care, în prezent, sunt puse la dispoziție de producători, respectiv furnizori într-un model RMI (Responsible Minerals Initiative), așa-numitul CMRT (Conflict Mineral Report Template), la nivelul companiilor.