News

Programul de prevenire și reducere a deșeurilor privind regimul deșeurilor

 În sistemele socio-economice (dominate de om), cea mai mare pondere a deşeurilor au fost şi continuă să fie considerata neutilizabila, principala preocupare legată de gestionarea acestora fiind identificarea soluţiilor de eliminare.

Pe fondul scăderii/alterării continue a resurselor naturale precum şi a necesităţii conservării acestora (în principal a celor de natură biologică) este necesar să re-evaluăm opţiunile privind gestionarea deşeurilor de origine antropică, în sensul creşterii gradului de valorificare a acestora şi de reducere drastică a cantităţilor care necesită eliminare. În acest sens, trebuie aplicată ierarhia deșeurilor cu accent pe prevenire generării deșeurilor, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea și valorificarea în timp ce depozitarea deşeurilor trebuie interpretată ca ultimă opţiune disponibilă care corespunde celui mai ridicat nivel de pierdere şi alterare a resurselor.

Valorificarea energetică a deşeurilor de ambalaje cu putere calorică se realizează, în primul rând, în fabricile de ciment care sunt autorizate pentru coincinerarea deşeurilor.

În anul 2007 s-a implementat la firma SC ZES Zollner Electronic SRL Sistemul de Management de Mediu  care se bazează pe standardul SR EN ISO 14001.

Standardul stabileşte cerinţele pentru un sistem de management de mediu care să permită unei  organizaţii să dezvolte şi să implementeze o politică şi obiective care iau în considerare cerinţele legale şi informaţii despre aspectele semnificative de mediu.

Scopul general al acestui standard  este acela de a susţine protecţia mediului şi de a preveni poluarea, în echilibru cu necesităţile socio-economice.

Unitatea declară pe proprie răspundere că va implementa şi va susţine un sistem de management de mediu conform cerinţelor din standard (Certificat ISO 14001:2015 valabil până la 30.10.2023). Sistemul este supus periodic unor metode şi proceduri documentate care stabilesc dacă Sistemul de Management de mediu corespunde criteriilor de audit pentru mediu.

Un sistem integrat de management reprezintă o abordare managerială logică sistematică, ceea ce permite luarea de decizii strategice şi operaţionale optime care iau în considerare toate aspectele esenţiale ce conduc la funcţionarea eficientă a unei organizaţii, atât din punct de vedere al calităţii cât şi al protecţiei mediului şi securităţii ocupaţionale.

 

Prevenirea generării deşeurilor

Prevenirea este cea mai bună soluţie posibilă pentru mediu, din moment ce resursele nu s-au pierdut încă iar efectele negative asupra mediului asociate cu managementul deşeurilor, nu mai apar. Prevenirea se referă la măsurile luate pentru reducerea efectelor adverse generate de deşeuri asupra mediului şi asupra sănătăţii umane (de exemplu, reducerea conţinutului de substanţe nocive din materiale şi produse).

 

Principii strategice şi opţiuni de gestionare a deşeurilor

Principiile care stau la baza activităţilor de gestionare:

 • Principiul protecţiei resurselor primare este formulat în contextul mai larg al conceptului de „dezvoltare durabilă” şi stabileşte necesitatea de a minimiza şi eficientiza utilizarea resurselor primare, în special a celor neregenerabile, punând accentul pe utilizarea materiilor prime secundare.
 • Principiul măsurilor preliminare se referă la aplicarea stadiului existent de dezvoltare tehnologică în corelaţie cu cerinţele pentru protecţia mediului şi cu măsuri fezabile din punct de vedere economic.
 • Principiul prevenirii stabileşte o ierarhie în activităţile de gestionare a deşeurilor, ierarhie care situează pe primul loc evitarea generării deşeurilor, minimizarea cantităţilor, tratarea în vederea valorificării şi în vederea eliminării în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea populaţiei.
 • Principiul poluatorul plăteşte, corelat cu principiul responsabilităţii producătorului şi cel al responsabilităţii utilizatorului stabileşte necesitatea creării unui cadru legislativ şi economic adecvat, în aşa fel încât să fie acoperite costurile de gestionare a deşeurilor.
 • Principiul substituţiei subliniază nevoia de a înlocui materiile prime periculoase cu materii prime nepericuloase, pentru a evita generarea deşeurilor periculoase.
 • Principiul proximităţii, corelat cu principiul autonomiei, stabileşte că deşeurile trebuie tratate sau eliminate cât mai aproape posibil de locul unde au fost generate.
 • Principiul subsidiarităţii stabileşte ca responsabilităţile să fie alocate la cel mai scăzut nivel administrativ faţă de sursa de generare, dar pe baza unor criterii uniforme la nivel regional şi naţional.
 • Principiul integrării stabileşte că activităţile de gestionare a deşeurilor fac parte integrantă din activităţile social-economice care le generează.

Ierarhia deseurilor se aplică în calitate de ordine a priorităţilor, în cadrul legislaţiei şi a politicilor în materie de prevenire a gestionării deşeurilor în următoarea ordine descrescătoare a priorităţilor:

Prevenirea – măsuri luate înainte ca o substanţă, material sau produs să devină deşeu, prin care se reduc: cantităţile de deşeuri (inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora) impactul negativ al deşeurilor generate asupra sănătăţii populației şi asupra mediului, conţinutul de substanţe periculoase în materiale şi produse;

Pregătirea pentru reutilizare – operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin care produselor sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate, fără alte operaţiuni de pre-tratare;

Reciclarea deşeurilor – operaţiuni de valorificare prin care materialele sunt transformate în produse, materii prime sau substanţe, fiind folosite în acelaşi scop pentru care au fost concepute sau în alt scop.

Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere;

Alte operaţiuni de valorificare, cum ar fi valorificarea energetică (recuperarea de energie din tratarea termică a deşeurilor) – operaţiuni care au drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop, sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv;

Eliminarea deşeurilor (în principal prin depozitare).

 

Ierarhia deşeurilor

Economii importante pot fi realizate prin intermediul unor măsuri de reducere a costurilor, dar în mod frecvent îmbunătăţirile de mediu cer noi tehnologii, iar procesul implică un efort financiar mai mare. Acest proces de creştere a productivităţii având o valoare de intrare minimă reprezintă de fapt un mecanism de optimizare. Luând în considerare tendinţele şi cerinţele actuale din domeniul protecţiei mediului întreprinderile pot concluziona foarte bine că o abordare mai cuprinzătoare a costurilor legate de mediu în cadrul planificării investiţiilor şi a procesului decizional se poate dovedi benefică din punct de vedere comercial.

Cantităţile de deşeuri continuă să crească, în ciuda măsurilor propuse şi implementate până în prezent, datorită printre altele şi proiectării produselor care presupun o cantitate semnificativă de ambalaje de vânzare şi transport, ceea ce indică faptul că nu se pune suficient accent pe reducerea cantităţilor de deşeuri generate sau a celor eliminate.

În acest sens, se incurajează dezvoltarea unui nou concept: ”proiectarea ecologică”, care are ca principal rol cel de a imbunătăţi performanţa ecologică a unui produs de-a lungul ciclului de viaţă, considerând toate etapele de la producere, la utilizare şi generare de deşeu (de la materia primă, producţie, ambalare, transport şi distribuţie, instalare / utilizare, intreţinere, scoatere din uz şi generare deşeu), integrând aspectele ecologice in fiecare din aceste etape.

Activitatea de gestionare a deșeurilor include următoarele :

 • Colectarea
 • Transportul
 • Valorificarea

Eliminarea deșeurilor, inclusive supravegherea acestor operații și îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora.

În ierarhia opţiunilor de gestionare a deşeurilor, inclusă atât în reglementările UE cât şi în cele naţionale, recuperarea reprezintă o prioritate aflată înaintea eliminării prin depozitare. Măsurile necesare trebuie planificate astfel încât să se ajungă la cea mai eficientă metodă de recuperare şi reciclare, ţinând cont de tipurile de deşeuri, de sursele de deşeuri şi de compoziţia diferită a deşeurilor.

Priorităţile în ierarhia deşeurilor sunt prezentate în figura de mai jos:

Colectarea deşeurilor

Scopul colectării deşeurilor este colectarea acestora în locul în care sunt produse în mod organizat şi rentabil, pentru a preveni poluarea mediului şi a permite reutilizarea şi reciclarea unei cantităţi cât mai mari.

Reciclarea deşeurilor face să scadă cererea de materii prime primare şi cel mai adesea utilizarea materiilor prime secundare este mai puţin costisitoare decât a celor primare.

În ceea ce priveşte colectarea selectivă, prima acţiune necesară este identificarea tipurilor de containere utilizabile pentru colectarea selectivă la surse a deşeurilor şi, de asemenea, a modului de etichetare sau marcare a acestora.

O alternativă la valorificarea materială (reciclarea) este recuperarea energiei conţinute de deşeuri. Acest lucru poate duce la beneficii semnificative de mediu, în special pentru materialele care au o putere calorica mare. De exemplu, comparativ cu operaţia de depozitare, o tonă de deşeuri de lemn incinerate aduc estimativ o economie de emisii de gaze cu efect de seră de 0,5 - 3 tone CO2 echivalent/tona de deşeu dacă acesta este incinerat.

 

Obiectivele privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje

Obiectivele privind valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje ce trebuie atinse la nivel national începând cu 01.09.2013: valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje.

Tipurile de deșeuri  generate în urma activității firmei:

Generare de deșeuri din producție (nepericuloase):

Deşeuri feroase și neferoase

Deşeuri plastice

Deşeuri electronice 

Generare de deșeuri din ambalaje:

Deşeu carton

Deşeuri de folie

Tăvi de plastic 

Generare de deșeuri din producție (periculoase):

Ambalaje plastice și metalice cu reziduuri sau care sunt contaminate cu substanțe periculoase

Resturi de vopsele și lacuri

Hârtie impregnată cu substanţe chimice periculoase, absorbanți, materiale de şters   

Uleiuri uzate, filtre de ulei

Baterii uzate

Resturi de la solvenţi

 

Generare de deșeuri de la birouri:

Hârtiile de la imprimante

Tonerele de la imprimante și xerox

Generare de deșeuri menajere:

Caserole

Deșeuri organice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colectarea deşeurilor pe categorii în cadrul unităţii este motivată de următoarele:

 • Îndepărtarea deşeurilor periculoase;
 • Îndepărtarea deşeurilor reciclabile sau valorificabile;
 • Reducerea cantiţăţii de deşeuri destinate depozitării în depozitele de deşeuri;
 • Asigurarea datelor cerute de către autorităţi.

În cadrul firmei colectarea deșeurilor se face în mod selectiv, posibilitatea valorificării acestora este în permanenţă îmbunătățită.

O mai bună gestionare a deşeurilor poate contribui la:

 • îmbunătăţirea eficienţei resurselor - economisirea energiei şi reducerea consumului de materiale prin intermediul deşeurilor prevenirea, reutilizarea, reciclarea şi recuperarea de energie din surse regenerabile;
 • protejarea sănătăţii angajaților prin gestionarea în condiţii de siguranţă a substanţelor potenţial periculoase;
 • protejarea ecosistemelor (soluri, ape subterane, emisiile în aer).

Măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii şi reducerii cantităţilor de deşeuri generate din activitatea firmei.

 • Folosirea cu precădere a documentelor în format electronic;
 • Arhivarea documentelor în format electronic;
 • Scanare în loc de printare documente și e-mail-uri pe format de hârtie;
 • Printarea pe cât posibil: față - verso;
 • Reutilizarea foilor de hârtie ca ciorne (unde este posibil);
 • Evitarea achiziționării de echipamente/materiale supraambalate;
 • Evitarea articolelor de unică folosinţă pentru servirea meselor sau pentru curăţenie și utilizarea articolelor care se pot spăla şi refolosi;
 • Achiziționarea de anvelope cu o calitate superioară a materalului rulabil pentru prelungirea duratei de utilizare;
 • Achiziționare de echipamente cu o durată medie de funcționare mai mare, ținând cont de consumul de energie, utilizarea echipamentelor electrice în parametrii optimi conform instructiunilor de la producator.
 • Mentenanța utilajelor și echipamentelor pentru prelungirea duratei de utilizare;
 • Respecatea procedurilor și intrucțiunilor interne privind colectarea, sortarea, depozitarea, gestionarea selectivă și predarea catre firmele specializate a deșeurilor rezultate.
 • Stabilirea responsabililor de colectarea, depozitarea și predarea deșeurilor
 • Atunci când se achiziţionează materiale de întreţinere, apă, sucuri etc âmbuteliate , compania trebuie să încurajeze furnizorii să aplice principiul schimbării ambalajelor vechi (cutii,bidoane, sticle, borcane, navete, etc.), în scopul reducerii la maximum şi chiar din fazele iniţiale ale generării gunoiului.
 • Prin respectarea modului de predare a deșeurilor se poate preveni generarea deșeurilor periculoase, deoarece de multe ori la deșeuri periculoase  - hârtii de șters, materiale absorbante, sunt aruncate și acele deșeuri care nu sunt considerate ca fiind periculoase, datorită faptului că acestea nu sunt contaminate cu substanțe periculoase.
 • Ambalajele de carton în care ajung materiile prime și care corespund criteriilor de împachetare, vor fi reutilizate pentru ambalarea produselor finite cabluri, care urmează să fie livrate către clienți;
 • Tăvile ESD în care sunt păstrate diferite componente electronice, după golire, vor fi predate către un operator utilizat care va efectua reciclarea acestora ca materii prime pentru noile tăvi ESD.
 • Deșeurile de ambalaje pentru transport – paleți din lemn și plastic – sunt refolosite pentru livrarea produselor. Paleții rupți, considerați deșeuri sunt refolosiți la livrarea mărfii pentru transportul cutiilor de carton. Din paleții mari, rupți se taie partea ruptă, astfel paleții mici obținuți, pot fi folosiți  pentru transportul produselor finite;       
 • La predarea deșeurilor de solvenți, vopsele și lacuri, adezivi și cleiuri, respectiv lichide apoase de spălare se vor refolosi acele ambalaje plastice și metalice în care au fost păstrate initial aceste materiale, înainte ca ele să devine deșeuri periculoase;

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate în urma activității firmei este inclus si in programul de mediu și energie.

Situatia actuala (an de referință 2021 / Parc Industrial Sud)

Deseul de ambalaje de lemn – cod.15.01.03 si plastic – cod.15.01.02 provine din ambalajele primare si de transport – paleti de lemn si plastic rupti / deteriorați.

Solutie propusa

Reducerea cantitatii de deseu de ambalaje de lemn si plastic prin reutilizarea paletilor rupti 120x80 cm, partile rupte vor fi indepartate, astfel paletii mici obtinuti, de dimensiuni 80x80 cm, respectiv 40x80 cm vor putea fi folositi la transportul produselor finite ambalate in cutii de carton.

Prin utilizarea acestor paleti de dimensiuni reduse se poate optimiza incarcarea marfii in mijloacele de transport mici, de tip microbuz.

Concluzie

In urma reutilizarii paletilor rupti se poate reduce cantitatea de deseuri generate anual in unitatea de producție din Parc Industrial Sud Satu Mare, cu aproximativ 11 % din totalul deseurilor de ambalaje de lemn si plastic.

În punctul de lucru din localitatea Păulești se urmărește reutilizarea ambalajelor de carton în care sunt achizitionate materiile prime și care corespund criteriilor de împachetare, pentru ambalarea produselor finite cabluri, care urmează să fie livrate către clienți. Reciclare anuala 7,2 %.